About Us


Minnesota Lithuanian-American Community
Independence Day, February 2019

Apie Mus


JAV Lietuvių Bendruomenė Minesotoje
Lietuvos Valstybės Atkūrimo Diena, 2019

Welcome

Founded in 1991, the Lithuanian community of Minnesota unites families of Lithuanians living in Minnesota as well as people with Lithuanian heritage or an interest in Lithuanian culture and history.

Our goal is to maintain, enjoy, and pass on to our future generations our national identity while living so far from Lithuania.

It is fun, important and useful for us to be together, thus we organize events, meetings and picnics to connect with each other. Our traditional events are: Restoration of State of Lithuania, Easter, Mid-Summer’s Eve, Fall Fest and Christmas.

The Martynas Mažvydas Lithuanian Heritage School is an integral part of our community creating an environment for the children of Lithuanian expatriates where they could learn more about Lithuania, learn the language, traditions, history and find Lithuanian speaking friends.

I invite every Lithuanian and friend of Lithuania to actively support (volunteer or donate) our community. Even the most basic task that helps our community is meaningful, especially when we accomplish many and diverse types of things. We strive to expand and diversify our activities and attract people with various interests.

Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt!


Živilė Norvilaitė-Petersen
Pirmininkė
Živilė Norvilaitė-Petersen

Sveiki!

Lietuvių bendruomenė Minesotoje buvo įkurta 1991 metais ir jungia lietuvių, gyvenančių Minesotos valstijoje šeimas, o taip pat ir lietuviškų šaknų ar tiesiog susižavėjimo lietuvių kultūra ir istorija turinčius žmones. Mūsų tikslas - išlaikyti, džiaugtis ir perduoti ateities kartoms savo tautinę tapatybę gyvenant toli nuo Lietuvos.

Mums smagu, svarbu ir naudinga būti kartu, todėl organizuojame renginius, susitikimus, iškylas ir palaikome santykius vieni su kitais. Mūsų tradiciniai šventiniai susibūrimai - tai Lietuvos Valstybės Atkūrimo Diena, Velykos, Joninės, Rudens Šventė ir Kalėdos.

Martyno Mažvydo Lituanistinė Mokykla - tai neatsiejama mūsų bendruomenės dalis, kuri jau 17 metų kuria lietuvių išeivių vaikams aplinką, kurioje jie galėtų daugiau sužinoti apie Lietuvą, mokytis kalbos, gilintis į papročius bei istoriją ir susirasti lietuviškai kalbančių draugų.

Kviečiu visus lietuvius ir Lietuvos draugus aktyviai remti (savanorišku darbu ar finansine dovana) mūsų bendruomenę. Visi, net patys paprasčiausi darbai, yra reikšmingi, ypač kai jų padaroma daug ir skirtingų. Siekiame, kad mūsų tolesnė veikla taptų įvairiapusiškesnė, o kiekvieno Minesotos lietuvio širdyje gimtų ir augtų noras būti kartu su savo tautiečiais.

Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt!


Živilė Norvilaitė-Petersen
Pirmininkė
Živilė Norvilaitė-Petersen

Event Photos

Renginių Nuotraukos

Portfolio Item

Independence Day

February 2019 | 26 photos
Portfolio Item

Christmas

December 2018 | 26 photos
Portfolio Item

Fall Fest

October 2018 | 22 photos
Portfolio Item

Lietuvos Valstybės Atkūrimo Diena

Vasario 2019 | 26 photos
Portfolio Item

Kalėdos

Gruodis 2018 | 26 nuotraukos
Portfolio Item

Rudens Šventė

Spalis 2018 | 22 nuotraukos


Join Us!

Become a Member!

If you're in Minnesota and you are a Lithuanian, or a friend of Lithuania, and are interested in Lithuania and it's culture and traditions - Connect with us to become a member.

Become a Board Member

Want to help steer the boat? Good at collaborating with others and want to make a difference? Connect with us.

Volunteer

Have a talent? Have some time? Have a wish to help make our events more memorable? Let's connect... we'll find the way for you to help out!

DALYVAUK!

Tapk Nariu!

Jeigu esi Minesotoje gyvenantis lietuvis ar Lietuvos draugas ir domiesi Lietuva bei jos kultūra ir tradicijomis - Susisiek su mumis ir tapk bendruomenės nariu.

Tapk Tarybos Nariu

Patinka vadovauti? Moki bendradarbiauti su kitais ir nori padėti mūsų bendruomenei augti? Pabendraukime apie tai.

Savanoriauk

Turi talentų? Ir šiek tiek laiko? Na, ir dar aistros kuriant įsimintinus renginius? Susisiek - mums visada reikia padendančių rankų!


SUPPORT THE COMMUNITY

Every donated dollar is an investment in positive changes and a more purposeful community life. Your donation is also a moral support to the members of our organization who volunteer their time working for the community.

Membership Fee

We invite every member to pay a voluntary membership fee in order to support both local and national activities of Lithuanian community. The annual membership fee is $20.00 per adult (18 years and older).

Support by Donating

Support our community with a special donation in any amount at any time of the year!Donate Online

Pay your voluntary membership fee or send a special donation directly to our account online through PayPal.

How to pay by check?

Please fill out this form and send it with your check (make all checks payable to LACMN) by mail to our treasurer:

Asta Stark
12330 28th Place North
Plymouth, MN 55441

REMKITE BENDRUOMENĘ

Kiekvienas bendruomenei paaukotas doleris – tai investicija į teigiamas permainas ir turiningesnį bendruomenės gyvenimą bei didžiulė moralinė parama visuomeniniais pagrindais bendruomenės labui dirbantiems organizacijos nariams.

Nario Mokestis

Kviečiame kiekvieną bendruomenės narį savanoriškai mokėti narystės mokestį padedantį vystyti tiek vietinę, tiek ir pasaulio lietuvių bendruomenės veiklą. Metinis narystės mokestis yra $20 už suaugusį žmogų (18+ metų).

Paremkite Auka

Paremkite mūsų bendruomenę ypatinga finansinė dovana bet kokia suma ir bet kuriuo metų laiku!Aukokite Internetu

Mokėkite savanorišką nario mokestį ar perveskite ypatingą finansinę dovaną į mūsų sąskaitą internetu.

Kur siųsti čekį?

Užpildykite formą ir siųskite kartu su čekiu (rašykite čekius LACMN vardu) mūsų iždininkui:

Asta Stark
12330 28th Place North
Plymouth, MN 55441


Let's Connect

Add me to the Lithuanian-American Community of MN email list.
Facebook Facebook Group
 Join our Facebook private group to connect to others in the community and stay in-the-know of all things Lithuanian in MN!

BENDRAUKIME

Užregistruokite mane į Minesotos Lietuvių Bendruomenės elektroninių pranešimų sąrašą.
FACEBOOK FACEBOOK GRUPĖ
 Prisijunk prie privačios Facebook grupės, kuri padės susisiekti su kitais mūsų bendruomenėje, o taip pat sužinoti, kas ir kur vyksta Minesotoje!